Errotazioaren dinamikaren ekuazioa

prev.gif (1231 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Solido zurruna

Errotazioaren
Dinamika
marca.gif (847 bytes)Errotazioaren
dinamikaren ekuazioa
Inertzia-momentuak
Errotazioaren dinamika
eta energiaren balantzea
Tortsio-pendulua
Pendulu konposatua
Zabua
Marruskadura,
errotazio-mugimenduan
Atwood-en osziladorea
Hagatxoa erortzen,
mutur finko batekin
Hagatxoa erortzen,
marruskadurarik gabe
Hagatxoa erortzen,
marruskadura eta guzti
Eskailera irristatzen
abiadura konstanteaz
Eskailera: estatika
eta dinamika
Partikula baten momentu angeluarra

Solido zurrun baten momentu angeluarra

Steiner-en teorema

Errotaziozko energia zinetikoa

Errotazioaren dinamikaren ekuazioa

Momentu angeluarraren kontserbazio-printzipioa

Lana eta energia errotazio-higiduran

Bulkada angeluarra

 

 

Partikula baten momentu angeluarra

solido9.gif (1625 bytes) Partikula baten momentu angeluarra puntu batekiko honela definitzen da: posizio-bektorearen (r) eta momentu linealaren (mv) arteko biderketa bektoriala:

L=r´mv

 

Solido zurrun baten momentu angeluarra

Solido zurrun batek ardatz finko baten inguruan biratzen duenean, solidoa osatzen duten partikulek zirkunferentziak deskribatzen dituzte (ikusi ondorengo irudia). Zirkunferentzia guztien zentroak errotazio-ardatzean kokatuta daude eta partikula baten abiadura bere zirkuluaren erradioaren proportzionala da:

vi =w ×ri      edo      vi=w ·Ri

Partikula guztiek w abiadura angeluar bera dutenez, ardatzetik hurbil dauden partikulek vi abiadura txikiagoa dute, eta ardatzetik urruti daudenek berriz, handiagoa. Irudian, errotazio-ardatza Z ardatza da.

solido1.gif (2318 bytes) Har dezagun solidoa osatzen duen partikula bat: mi masa du, ri posizio-bektorea O puntuarekiko, eta Ri erradiodun zirkunferentzia bat deskribatzen ari da vi abiaduraz.

Partikularen momentu angeluarra Li da, O puntuarekiko, irudiak erakusten duena, eta honako modulua du: Li=rimivi

Li momentu angeluarrak ez du Z ardatzaren norabidea, baina bere Z osagaia hau da:

Liz=miviricos(90-q i), hau da,

Solidoa osatzen duten partikula guztien momentu angeluar totala O puntuarekiko hau da:

Eta momentu angeluar totalaren Z osagaia:

Parentesiaren barruko terminoari "inertzia-momentu" deritzo:

Orokorrean, momentu angeluar total bektoreak (L) ez du izaten errotazio-ardatzaren norabide bera (w-ren norabide bera), baina posiblea da, esaterako, solidoa simetrikoa denean errotazio-ardatzarekiko. Orduan, L-ren x eta y osagaiak nuluak dira eta Lz da osagai bakarra. Ondorioz, w eta L bektoreak paraleloak dira, alboko irudian bezala. Hori gertatzen denean errotazio-ardatzari "inertziazko ardatz nagusi" deritzo.

Kasu horretan, alegia, errotazio-ardatza "nagusia" denean, badago erlazio sinple bat L momentu angeluarraren eta w abiadura angeluarraren artean:

Lz=Iw        edota           L=Iw

Solido baten inertzia-momentua ez da kantitate finko bat, masa edo bolumena bezalakoa, aldiz, inertzia-momentua errotazio-ardatzaren arabera aldatzen da. Inertzia-momentua minimoa da errotazio-ardatza masa-zentrotik pasatzen denean.

Gorputza

Inertzia-momentua, Ic

Hagatxo mehea,            L luzeraduna

Diskoa edo zilindroa,    R erradioduna

Esfera,                          R erradioduna

Eraztuna,                      R erradioduna

mR2

 

Steiner-en teorema

Solido baten inertzia-momentua ezagutzen bada, bere masa-zentrotik pasatzen den edozein ardatzekiko, orduan, Steiner-en teoremari esker, solido horren inertzia-momentua kalkula daiteke aurreko ardatzaren paraleloa den beste edozein ardatzekiko.

O puntutik pasatzen den ardatzarekiko inertzia-momentua hau da:

Eta C masa-zentrotik pasatzen den ardatzarekiko inertzia-momentua hau da:

IO eta IC erlazionatzeko ri eta Ri erlazionatu behar dira:

solido2.gif (1778 bytes)

Irudiak erakusten du:

Bigarren ataleko bigarren terminoa nulua da, masa-zentroaren posizioa delako (xC) masa-zentrotik ikusita.

Adibideak

Demagun hagatxo bat, M masa eta L luzeraduna, eta hagatxoaren alde banatan esfera bi, m masa eta r erradiodunak, eta biak hagatxoaren zentrotik d distantziara.

Steiner-en teorema erabiliz, kalkula dezagun gorputz horren inertzia-momentua, zentrotik pasatzen den ardatz perpendikularrarekiko: 

Pendulu batek hagatxo bat du, M masa eta L luzeraduna, eta bere muturrean disko bat kokatu da, m masa eta r erradioduna. Steiner-en teorema erabiliz, kalkula dezagun pendulu horren inertzia-momentua O tik pasatzen den eta pantailarekiko perpendikularra den ardatzarekiko:

 

Errotaziozko energia zinetikoa

Solido baten partikulek zirkuluak deskribatzen dituzte, zirkuluen zentroa errotazio-ardatzean dago eta partikulen abiadurak zirkuluen erradioen proportzionalak dira: vi=w ·Ri . Solidoaren energia zinetiko totala izango da, partikula guztien energia zinetikoen batura. Batura hori, sinplifikazioak egin ondoren, inertzia-momentuaren eta abiadura angeluarraren menpekoa geratzen da soilik:

 

Errotazioaren dinamikaren ekuazioa

Solidoa partikula-multzo bat ere bada. Partikula-multzoen errotazioaren dinamika gogoratuz, partikula bakoitzak jasaten duen indarra bi zatitan bana daiteke: batetik, kanpo-indarrek eragiten diotena eta bestetik, multzoko gainontzeko partikulek eragiten diotena. Har dezagun bi partikulaz osaturiko multzoa. 1 partikulak jasaten dituen indarrak bi dira: F1 kanpo-indarra eta 2 partikulak eragiten diona, F12. Aldiz, 2 partikulak jasaten dituen indarrak ere bi dira: F2 kanpo-indarra eta 1 partikulak eragiten diona, F21.

Esaterako, bikote hori Lurra eta Ilargia balira, kanpo-indarrak izango lirateke Eguzkiak eragiten dizkienak (eta gainontzeko planetek). Barne-indarra ordea, elkarri eragiten dioten erakarpena izango litzateke.

solido3.gif (1958 bytes) Partikula bakoitzerako betetzen da, bere momentu angeluarraren aldakuntza denborarekiko dela, jasaten ari den indar totalaren momentua:

Ekuazio bi horiek gehitzen baditugu, atalez atal, gero, aplikatzen badugu biderketa bektoriala banakorra dela baturarekiko, eta azkenik, Newton-en hirugarren legea gogoratzen badugu (F12=F21) honakoa lortzen da:

Baina honako bektore biak paraleloak dira: r1-r2 eta F12. Beraz, euren arteko biderketa bektoriala nulua da. Hortaz, geratzen den ekuazioa hau da:

Partikula-multzoaren L momentu angeluar totalaren deribatua denborarekiko eta kanpo-indarren Mk momentu erresultantea berdinak dira.

Gatozen berriz ere solido zurruna aztertzera. Demagun solidoa ardatz "nagusi"  baten inguruan biraka ari dela. Orduan, bere momentu angeluarra hau da: L=w. Eta aurreko ekuazioa honela berridatz daiteke:

Partikula-multzo baten momentu angeluarra

Har dezagun berriz ere lehengo irudiko partikula-bikotea. Bere momentu angeluar totala, koordenatuen jatorriarekiko, hau da:

L=r1´ m1·v1+r2´ m2·v2

Berridatz ditzagun posizioak eta abiadurak, baina oraingoan, masa zentroarekiko:

r1mz=r1 -rmz
r2mz=r2 -rmz

v1mz=v1-vmz
v2mz=v2-vmz

Ordezkatzen baditugu momentu angeluarraren adierazpenean:

L=(r1mz+rmz) ´ m1·(v1mz+vmz)+ (r2mz+rmz) ´ m2·(v2mz+vmz)=

(r1mz ´ m1·v1mz)+ (r2mz ´ m2·v2mz)+ rmz´ (m1·v1mz+ m2·v2mz)+ (m1·r1mz+ m2·r2mz) ´ vmz

Baina masa-zentroaren posizioak eta abiadurak honako baldintzak betetzen dituzte:

m1·v1mz+ m2·v2mz=0,
m1·r1mz+ m2·r2mz=(m1+m2)·rmz

Beraz:

L=Lmz+(m1+m2rmz ´ vmz

Orokorrean, edozein partikula-multzotan, bere masa totala m bada:

L=Lmz+m·rmz ´ vmz

Lehen terminoa barne-momentu angeluarra da, alegia, partikulek dutena masa zentroarekiko, eta bigarrena kanpo-momentu angeluarra da, alegia, masa-zentroak duena koordenatuen jatorriarekiko.

Kanpo-indarren momentua, Mk, eta barne momentu angeluarra, Lmz: zein erlazio dute.

Partikula-bikote batek jasaten duen kanpo-indarren momentuak koordenatuen jatorriarekiko, bi atal ditu:

Mk= r1´F1+r2´ F2=(r1mz+rmz) ´ F1+(r2mz+rmz) ´ F2= r1mz´ F1+r2mz´ F2+ rmz´ (F1+F2)= Mmz+ rmz´ (F1+F2).

Mk= Mmz+ rmz´ Fk.

Lehen terminoa da, kanpo-indarren momentua masa-zentroarekiko eta bigarrena da, F1+F2 kanpo-indar erresultantearen momentua masa-zentroan aplikatuta egongo balitz bezala.

Momentu angeluarra, L, deribatzen bada denborarekiko:

Bigarren terminoa, bi bektore paraleloren biderketa bektoriala da, beraz nulua, eta masa-zentroaren higidura ekuazioa gogoratuz:

honela berridatz daiteke:

Baina aurreko atalean frogatu dugunez:

Orduan honako erlazioa lortzen da:

Azken emaitza hori eta aurrekoa (dL/dt=Mk) berdinak dira, baina interpretazio ezberdinak dituzte.

Aurrekoan aipatzen den momentu angeluarra (L) eta indarren momentua (Mk) biak definitzen dira koordenatuen O jatorri finkoarekiko, alegia erreferentzia-sistema inertzial batena. Azken horrek ordea, aipatzen dituen momentu angeluarra (Lmz) eta indarren momentua (Mmz) biak definitzen dira masa-zentroarekiko, eta masa-zentroak ez du zertan geldi egon, izan ere, azeleratua izan daiteke.

Azken erlazio hori oso erabilgarria da solido zurrunaren higidura deskribatzeko masa-zentroaren inguruan.

Azter dezagun zehazkiago erlazio hori:

Hemen A edozein puntu izan daiteke, LA partikula-multzoaren momentu angeluarra A puntuarekiko, eta MA kanpo-indarren momentu totala puntu berarekiko.

Dei diezaiogun "i" partikularen posizioari koordenatuen jatorriarekiko, ri .

Dei diezaiogun "i" partikularen posizioari A puntuarekiko, riA .

Irudiak bi bektore horien erlazioa erakusten du.

ri=rA+riA

"i" partikularen abiadura erreferentzia-sistema inertzialarekiko vi, da eta A puntuaren abiadura vA.

Partikula-multzoaren momentu angeluarra A puntuarekiko, LA , hau da:

Dei diezaiogun Fi "i" partikulak jasaten duen kanpo-indarrari. Newton-en bigarren legearen arabera:

Eta kanpo-indar totalaren momentua A puntuarekiko:

Masa zentroaren posizioa , rmz , honela definitzen da:

Hemen M da, partikula-multzoaren masa totala, eta orduan kanpo-indar totalaren momentua honela berridatz daiteke:

Erlazio bera lortzen da LA momentu angeluarra deribatzen badugu denborarekiko:

bigarren terminoa, M(rmz-rAaA , baliogabetzen bada, orduan honako erlazio sinplifikatua betetzen da: MA=dLA/dt . Noiz baliogabetzen da bigarren termino gehigarri hori?

  • A puntua masa-zentroa bera denean: rmz=rA

  • A puntuaren azelerazioa nulua denean: aA =0, hau da, A puntua abiadura konstantez mugitzen denean (erreferentzia-sistema inertzial baten jatorria izan daiteke).

  • A puntuaren azelerazioa, aA, honako bektorearekiko paraleloa denean: (rmz-rA), hau da, A-ren azelerazioa masa-zentrorantz doanean.

Solido zurrunaren Higidura Orokorra aztertzen dugunean, adibide guztietan honakoa erabiliko dugu:

solido zurrunaren momentu angeluarra, Lmz , eta kanpo-indarren momentuak, Mmz , biak kalkulatuko dira masa-zentroarekiko.

 

Momentu angeluarraren kontserbazio-printzipioa

Momentu angeluarraren kontserbazio-printzipioa ondorio zuzena da: kanpo-indarren momentu totala (Mk) nulua bada, orduan solidoaren momentu angeluarra (L) konstantea izango da:

Kanpo-indarren momentu totala nulua izateak (Mk=0) ez du esan nahi kanpo-indar erresultantea nulua izan behar denik (Fk=0), eta alderantziz, kanpo indar erresultantea nulua izateak (Fk=0) ez du esan nahi kanpo indarren momentu totala nulua izan behar denik (Mk=0).

 

Lana eta energia errotazioan

Partikularen dinamikan frogatzen da, indar erresultantearen lana eta partikula horren energia zinetikoaren aldakuntza berdinak direla.

trabajo_rot.gif (1827 bytes) Har dezagun solido zurrun bat, irudiak erakusten duen bezala biratzen ari dena, ardatz finko baten inguruan. Demagun kanpo-indar bat aplikatzen zaiola, F, solidoaren P puntu batean. Solidoak dt denbora-tarte txiki batean dq  angelua biratzen du, eta beraz P puntua desplazatu egin da: dr=rdq . Orduan, F indarrak egindako lan infinitesimala honela idatz daiteke:

dW = F ·dr = F sinf ·rdq

sinf , aplikatutako F indarraren osagai tangentziala da, izan ere, desplazamenduaren norabideko osagaia. Indar horren osagai erradialak ez du lanik burutzen, desplazamenduarekiko perpendikularra delako.

Izan ere, F indarraren momentua da, indar horren osagai tangentziala bider ardatzerainoko r distantzia. Hortaz, indar horrek egindako lana honela ere berridatz dezakegu:

Eta solidoak angelu finitu bat biratu badu, lan totala honela kalkulatzen da:

Frogaketa horretan errotazioaren dinamikaren ekuazioa erabili da, alegia, M=Ia , eta baita ere, abiadura angeluarraren eta azelerazio angeluarraren definizioak.

Lortu dugun emaitza hori partikula baten lana-energia teoremaren antzekoa da: solido bati eragiten dioten indarren momentu totalak (Mk), solidoaren errotaziozko energia zinetikoa aldatzen du (Iw2/2).

 

Bulkada (edo inpultsu) angeluarra

Partikularen dinamikan bulkada (edo inpultsu) linealaren kontzeptua jorratzen da. Partikula bati indar erresultanteak denbora batez eragiten badio, partikularen momentu lineala aldatzen da:

Solido biratzaile baten kasuan, bulkada "angeluarra" modu analogoan definitzen da.

impulso_a.gif (1803 bytes) Ardatz finko baten inguruan biratzen ari den solido bati aplikatzen zaizkion indarren momentu totalak (Mk), t denbora batez irauten badu, solidoaren momentu angeluarra (Iw) honenbeste aldatzen da :