Indar zentrala eta kontserbakorra

prev.gif (997 bytes)home.gif (1232 bytes)next.gif (1211 bytes)

Zeruko gorputzen dinamika

Kepler-en legeak
Grabitazioaren
legearen aurkikuntza 
marca.gif (847 bytes)Indar zentrala eta
kontserbakorra
Ibilbidearen ekuazioa
Ekuazioen soluzio
numerikoa
Ibilbide hiperbolikoak
Transferentziazko orbita
Martitzera joan eta etorri
Ibilbide espirala
Ontzi espazial bat
Jupiterrera bidaltzea
Energia bereko orbitak
Jaurtigai baten ibilbidea (I)
Jaurtigai baten ibilbidea (II)
Higidura erlatiboa
Orbitan dagoen satelitea
Lurrerantz erortzen
Planeten eraztunak
Indar zentral bat
eta perturbazio bat
Euler-en problema
Bidaia bat ilargira
  Gorputzen arteko erakarpen-indarra

Erorketa askea altuera handietatik

Zeruko gorputzen mugimenduak

Erreferentzia

 

Gorputzen arteko erakarpen-indarra

gravitacion.gif (1604 bytes)

Gorputz biren arteko erakarpen-indarrak bien zentroak lotzen dituen norabidea du, eta bien masak M eta m badira, hona hemen indarraren moduluaren adierazpena:

G, grabitazio unibertsalaren konstantea da G=6.67·10-11 Nm2/kg2, eta r gorputzen zentroen arteko distantzia.

gravedad.gif (1567 bytes) Grabitatearen azelerazioa

Eremu grabitatorioaren intentsitatea, g, edota grabitatearen azelerazioa deritzo, P puntu batean kokatuta, planetaren zentrotik r distantziara, gorputz batek jasaten duen indarra masa unitateko.

 

Indar zentrala

Eguzkia eta planeta baten arteko erakarpen indarra, zentrala da eta kontserbakorra. Nukleo atomiko baten eta alfa-partikula baten arteko aldarapen-indarra ere zentrala eta kontserbakorra da. Atal honetan lehena aztertuko dugu, eta bigarrena dispertsioaren fenomenoa aztertzen dugunerako utziko dugu, oso garrantzitsua izan baitzen atomoen egitura deskubritu zenean.

Indar bat zentrala da, F, posizio bektorearekiko, r-rekiko, paraleloa denean. Orduan indar horren momentua erakarpen zentroarekiko M=r´F=0, nulua da. Eta partikula bati eragiten dion indar totalaren momentua nulua bada, orduan partikularen momentu angeluarra konstantea da (momentu angeluarraren teorema):

Momentu angeluarra (bektore) konstantea da, bai modulua, bai norabidea eta baita noranzkoa ere.

Partikula baten momentu angeluarra, L , posizio-bektorearen eta momentu linealaren biderkadura bektoriala da, L=r´mv, eta bere norabidea bi bektoreen artean osatzen duten planoarekiko perpendikularra da.

Eta L bektorearen norabidea konstantea denez, orduan r eta v norabide konstante horrekiko plano perpendikular batean egongo dira biak. Beraz, partikularen ibilbidea L-rekiko perpendikularra den planoan egon behar da.

r eta v bektoreak biak elkarren paraleloak badira, orduan L=0, eta higiduraren norabidea jatorritik pasatzen da. Partikularen higidura zuzena izango da baina azelerazioa ez da konstantea.

 kepler1.gif (2380 bytes)

 Indar kontserbakorra

Demagun partikula bat, m masaduna, irudiko A posiziotik B posizioraino mugitzen dela, M masadun gorputz finko baten inguruetan.

Kalkula dezagun M gorputzak m partikulari eragiten dion F grabitate-indarrak egiten duen lana:

 

Lan infinitesimala, definizioz, F indarraren eta dl desplazamendu-bektorearen arteko biderketa eskalarra da, eta desplazamendu bektorea ibilbidearekiko tangentea da.

 dW=F·dl= F·dl·cos(180-θ)= -F·dl·cosθ= -F·dr.

hemen, dr partikularen desplazamendu infinitesimala da, baina norabide erradialean.

Lan totala kalkulatzeko lan infinitesimalak integratu behar dira, hasierako A posiziotik amaierako B posizioraino, eta bi puntu horien distantziak erakarpen-zentroraino rA eta rB dira hurrenez hurren.

Ikus daiteke W, lana, hasierako eta amaierako posizioen menpekoa dela, baina ez dela partikulak deskribatutako ibilbidearen menpekoa. Beraz, gorputz finkoak partikulari egiten dion F indarra kontserbakorra da. Hona hemen indar horren energia potentzialaren adierazpena:

 

Energia potentzialaren "zero" maila, komeni den tokian aukeratu da, alegia distantzia infinituan: r=∞, Ep=0

Erakarpen-indar hori kontserbakorra izateak esan nahi du, partikularen energia totala (zinetikoa gehi potentziala) konstantea dela ibilbideko edozein tokitan.

 

Erorketa askea altuera handietatik

Kasu sinpleena da, partikularen momentu angeluarra nulua denean, L=0, ibilbidea zuzena delako eta orduan nahikoa da energiaren kontserbazioaren printzipioa aplikatzea.

Zinematikaren kapituluan gorputzen erorketa aztertzen da, baina erorketaren altuera txikia da Lurraren erradioarekin konparatuta: h<<R .  Han, partikularen v abiadura eta erorketaren t iraupena kalkulatzen dira honelako ekuazioekin:

h=gt2/2
v=gt

Eta g grabitatearen azelerazioa da, baina konstantetzat hartzen da.

Hemen aztertuko dugu, partikulak gainazalera iritsi arte duen mugimendua, baina oso altuera handietatik abiatuta r>>R:

Erakarpen indarra bera, lurraren zentrorainoko r distantziaren menpekoa denez, partikularen azelerazioa ez da konstantea izango, aldakorra baizik. Hala ere, energiaren kontserbazioa aplikatuz, partikularen abiadura kalkula daiteke lurraren gainazalera iristen den aldiunean.

Lurraren gainazalera iristeko behar duen denbora kalkulatzea konplikatuagoa da. Idatz dezagun abiadura: v= -dr/dt, izan ere, zeinu negatiboarekin, r gutxituz doalako denboran zehar, eta abiadura handituz:

Integral hori ebazteko, lehenik aldagai adimentsional baten menpe berridatzi dar=x·r0. Eta aldagaia honela aldatuz:

Zatika integra daiteke:

Integrakizunaren goi eta behe mugak berridatzi behar dira:

Hortaz, partikulak lurraren gainazaleraino iristeko behar duen t denbora hau da:

1 adibidea:

Gorputz bat erortzen uzten da h=20000 km-ko altueratik. Kalkula bitez zein abiaduraz iritsiko den lurraren gainazaleraino eta erorketaren iraupena.

Hona hemen datuak:

  • Lurraren erradioa: R=6.37·106 m

  • Lurraren Masa: M=5.98·1024 kg

  • Konstantea: G=6.67·10-11 Nm2/kg2

Energiaren kontserbazioaren printzipioa aplikatuz, partikularen abiadura kalkulatzen da lurraren gainazalera iristen denean, eta emaitza: v=9746 m/s.

Eta erorketaren iraupena:  r0=R+h=26.37·106 m, x=R/r0=0.24  beraz, iraupena: t=7120 s

Demagun partikula altuera txikiagotik erortzen uzten dela: h=20 km, eta konpara ditzagun emaitzak azelerazio konstantedun higiduraz eta altuera handiko erorketaren dinamikaz. Lehenik, azelerazio konstantedun higiduraz:

h=gt2/2

hemen g=9.83 m/s2 grabitatearen azelerazioa da Lurraren gainazalean, eta konstantetzat hartzen da lehen kasuan. Hortaz:

t=63.8 s, eta abiadura v=627 m/s.

Bigarrenik, altuera handiko erorketaren dinamikaz:

r0=R+h=6.39·106 m, x=R/r0=0.997  beraz, iraupena: t=64.0 s

Energiaren kontserbazioaren printzipioak honako emaitza ematen du: v=626 m/s.

Altuera txikien kasuan emaitzak ez dira hain ezberdinak.

2 adibidea:

Lurra eguzkiaren inguruan biraka ari da, eta bere orbita gutxi gora behera zirkularra da. Demagun bat batean Lurra gelditu egiten dela: beraz, Eguzkirantz erortzen hasiko da norabide erradialetik. Kalkula bedi zenbat denbora tardatuko duen Lurrak eguzkiaren gainazaleraino iritsi arte: datuak.
  • Eguzkiaren masa: M=1.98·1030 kg

  • Eguzkiaren erradioa: R=6.96·108 m

  • Lurraren orbitaren erradioa: r0=149.6·109 m

  • Grabitazioaren konstantea G=6.67·10-11 Nm2/kg2

Hemen x=R/r0=0.00465, beraz iraupena,  t=5.59·106 s=64.7 egun.

Energiaren kontserbazioaren printzipioa aplikatuz, Lurraren abiadura lortzen da, Eguzkiaren gainazaleraino iristen den aldiunean: v=614601 m/s

 

Saiakuntza

Aukeran idatz daiteke:

  • Eroriko den partikularen hasierako altuera kilometrotan, Lurraren gainazaletik neurtuta.

Hasi botoia sakatu.

Partikularen erorketa behatzen da, eta programa interaktiboak uneoro honako datuak idatziz erakusten ditu:

  • Partikularen altuera kilometrotan Lurraren gainazalarekiko.
  • Partikularen abiadura, m/s-tan
                                       

 

Zeruko gorputzen mugimenduak

Partikularen L momentu angeluarra ez bada nulua, orduan bere ibilbidea ez da zuzena izango, "konika" bat baizik (plano batekin kono bat moztean sortzen diren kurbak: elipsea, parabola edo hiperbola) baina hori hurrengo orrian frogatuko da.

elipse1.gif (1765 bytes) Ibilbidearen ekuazioa lortzeko, r=r(q) , hobe da momentu angeluarra eta energia, biak koordenatu polarretan adieraztea. Ondoren, lortutako ekuazio diferentziala integratu behar da.

Ibilbide-mota definitzen duen parametroa e, eszentrikotasuna da.

Konika mota

Deskribapen geometrikoa

Deskribapen fisikoa

Elipsea

e<1

E<0

Parabola

e=1

E=0

Hiperbola

e>1

E>0

Konikaren eszentrikotasuna unitatea baino txikiagoa bada, orduan ibilbidea (edo orbita) elipse bat da. Bestela esanda, partikula batek, indar zentral erakarle baten eraginpean (indarra distantziaren karratuaren alderantziz proportzionala denean), elipse bat deskriba dezan bere energia totala negatiboa izan behar da (E<0).

elipse.gif (2177 bytes)

Elipsearen geometriara itzuliz, Kepler-en lehen legearen arabera, fokurainoko distantzia minimoa (r1) lortzen da q=0 denean, eta distantzia maximoa (r2) lortzen da q=p denean, hau da:

Orduan elipsearen ardatzerdiak (a eta b) honela kalkula daitezke:

Elipsearen ardatzerdi nagusia, a, ez da L momentu angeluarraren menpekoa, soilik partikularen E energia totalaren menpekoa. Elipsearen ardatzerdi txikia ordea, b, L momentu angeluarraren eta E energiaren menpekoa da:

Periodoa

Periodoa da partikulak bira oso bat burutzeko tardatzen duen denbora. Kepler-en bigarren legea aztertzen duen applet-ean, ikusten da, Eguzkitik planetaraino doan posizio-bektoreak denbora-tarte batean (t eta t+dt aldiuneen artean) ekortzen edo estaltzen duen azalera gutxi gora behera irudiko hiruki gorriaren azalera dela.

area.gif (1425 bytes) Hiruki horren erpinaren angelua dq da, eta hirukiaren oinarria rdq luzeradun arkua. Hiruki baten azalera da, oinarria bider altuera zati bi:

Momentu angeluarra koordenatu polarretan adierazi eta integratuz:

Ezkerreko integrala, hiruki infinitesimal guztien azaleren batura da, beraz elipsearen azalera, alegia pab. Eskumako integrala aldiz, planetaren P periodoa, beraz:

Ardatzerdi txikia, b, ordezkatzen bada a ardatzerdi nagusiaren menpe (aurreko atalaren amaieran eginda) planetaren P periodoa eta elipsearen ardatzerdi nagusia erlazionatzen dira, alegia Kepler-en hirugarren legea lortzen da:

 

Erreferentzia

"Erorketa askea altuera handietatik" atalerako:

Van Wyk S. Solution to the problem on p. 913. Am. J. Phys. 54 (10) October 1986, pp. 954